آزمایش زیست گیاهی

آز زیست گیاهی

مشاهده آمیلوپلاست

موضوع گزارش کارششم:مشاهده آمیلوپلاست

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

میکروسکوپ – تیغ – سیب زمینی – جو – گندم – لام و لامل – آب مقطر

 

مقدمه:

آمیلو پلاستها محتوی نشاسته (آمیدون) بوده.خاص بافت پارانشیم ذخیره ای هستن.و در قسمتهای عمقی اندامها وجود دارن.منشا آمیلو پلاستها لکوپلاستها هستن.در اندامهای ذخیره ایی یا ذر بافتهای ذخیره ایی همه لکوپلاستها محتوی نشاسته نم یشند.برخی از آنها ممکن است هیچ گاه محتوی نشاسته نشوند.و در عوض عده ای به سرعت سرشار از آن میشوند.

نشاسته یا آمیلوپلاستها ابتدا بر اثر پیدایش طبقات متحدالمرکز جدید در اطراف یک نقطه مرکزی است که به آن در اصطلاح ناف میگن.

شرح آزمایش:

 1:مشاهده آمیلو پلاست در غده سیب زمینی

ابتدا با استفاده از تیغ خراش هایی روی سیب زمینی ایجاد کرده قسمت های باقیمانده بر روی تیغ را در حالی که لام را در دست چپ گرفته و تیغ در دست راست قرا ر دارد بر روی لام قرار میدهیم. با استفاده از قطره چکان یک قطره آب به آن اضافه نموده و با دست راست لامل را ابتدا روی لام تکیه و سپس رها میکنیم. در این حالت اگر مقدار آب کم باشد از گوشه لامل  به آن آب اضافه نموده  و اگر مقدار  آب زیاد باشد آن را با دستمال کاغذی پاک می نمائیم . اگر حباب هوایی تشکیل شده آن را با ضربه های سر خود کار از بین می بریم. حال نمونه را روی صفحه میکروسکوپ زیر عدسی ها شیئی قرار میدهیم با کمک دو گیره میکروسکوپ نمونه را برروی صفحه ثابت نگه می داریم. اکنون با تنظیم مقدار نور، دیافراگم، و عدسی ها به مشاهده  سلول گیاهی می پردازیم در این مشاهده دایره ها و بیضی هایی می بینیم که برخی دارای شیار هایی هستند. این دوایر همان آمیلو پلاست ها هستند

2:مشاهده آمیلو پلاست در جو و گندم

دقیقا مثل سیب زمینی عمل کرده ابتدا با استفاده از تیغ خراش هایی روی گندم و جوایجاد کرده قسمت های باقیمانده بر روی تیغ را در حالی که لام را در دست چپ گرفته و تیغ در دست راست قرا ر دارد بر روی لام قرار میدهیم. با استفاده از قطره چکان یک قطره آب به آن اضافه نموده و با دست راست لامل را ابتدا روی لام تکیه و سپس رها میکنیم. در این حالت اگر مقدار آب کم باشد از گوشه لامل  به آن آب اضافه نموده  و اگر مقدار  آب زیاد باشد آن را با دستمال کاغذی پاک می نمائیم . اگر حباب هوایی تشکیل شده آن را با ضربه های سر خود کار از بین می بریم. حال نمونه را روی صفحه میکروسکوپ زیر عدسی ها شیئی قرار میدهیم با کمک دو گیره میکروسکوپ نمونه را برروی صفحه ثابت نگه می داریم. اکنون با تنظیم مقدار نور، دیافراگم، و عدسی ها به مشاهده  سلول گیاهی می پردازیم در این مشاهده دایره ها و بیضی هایی می بینیم که برخی دارای شیار هایی هستند. این دوایر همان آمیلو پلاست ها هستند

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:35  توسط جواد شیخی  |